Uppdatering av kontaktuppgifter, Södra

Inför extrastämman vill vi försöka nå ut till så många medlemmar som möjligt och gärna via epost. Om du har bytt mailadress och inte meddelat detta tidigare så får du gärna skicka ett epost till styrelsen så att vi kan ändra i medlemsregistret.

Skicka mailet till webmaster@slef-styrelse.se och skriv in ”jag samtycker till att utskick görs via min epostadress” om du önskar det i första hand. Namn och fastighetsbeteckning behöver också finnas med.

Tack på förhand!

Städdag och extrastämma Södra 25/9

Lördagen den 25 september, kl 10-14, blir höstens städdag på Södra. Samtidigt kommer en extrastämma att hållas för att fatta de beslut som sköts fram på årsstämman. Vi samlas vid pumphuset. Dagen avslutas med grillning på badplatsen som vanligt.

Formell kallelse till extrastämman kommer att skickas ut senast 2 veckor innan mötet.

Välkomna!

Bemötande på frågor gällande införande av koppeltvång.

Södra Länsö Ekonomiska Förening
2021-02-26

Bemötande på frågor gällande införande av koppeltvång.

Till att börja med vill styrelsen för Södra Länsö Ekonomiska Förening (SLEF) tacka för det engagemang och diskussioner som visat sig på Facebook, vi ser det som positivt att så många visar intresse för ordningen på Länsö. Nedan är en sammanställning av samtliga frågor som ställts i flödet. Styrelsen kommer inte att gå in på något av de enskilda fallen, ej heller namnge någon av de drabbade med respekt för de som på något sätt utsatts i situationer som uppstått. 

Detta är ett bemötande som styrelsen väljer att gå ut med då vi värnar om en bra dialog och god grannsämja, och omfattar alla boende på Frebbenholm, Norra- och Södra Länsö. 

Dock är detta det enda bemötande styrelsen väljer att gå ut med eftersom styrelsen anser att svaren på nedan frågor på ett tydligt sätt redogör för de beslut vi fattat fattat och varför.

 • Kan inte paragraf 16 räcka?
  • Man kan naturligtvis tycka att §16 i lagen om tillsyn över hundar och katter(2007:1150) borde räcka då den både täcker in perioden den 1 mars-20 augusti då hundar skall hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. Även under den övriga tiden av året skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att driva eller förfölja vilt, annat än vid jakt samt förebygga att de inte orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Tyvärr har det rapporterats ett flertal incidenter under hela året vilket gör att SLEF styrelse till slut tvingats vidta ytterligare åtgärder.

   Jordbruks Fastigheterna 1:10 och 1:13 på Södra Länsö är jaktområde och råder under Jaktlag (1987:259) i vilken det tydligt framgår i §5, under andra stycket, att “Viltet får inte ofredas och inte heller förföljas annat än vid jakt. Förbudet hindrar dock inte att lämpliga åtgärder vidtas av markinnehavaren i syfte att motverka skador av vilt, om sådana skador inte kan motverkas på annat tillfredsställande sätt.

   Trots upprepade men verkningslösa försök att komma tillrätta med de problem som uppkommit har Styrelsen därför beslutat att en lämplig åtgärd är att hundar skall hållas kopplade på Södra Länsö.
 • Kan föreningen skapa egna lagar och regler? 
  • Föreningen har inte skapat egna lagar, däremot har styrelsen med hjälp av ovan nämnda lagstöd beslutat om denna åtgärd.

 • Behövs inte detta tas i samråd med Norra Länsö och Frebbenholm eller årsmötesfråga?
  • Nej, detta är en förvaltningsfråga för SLEF:s styrelse.
 • Har föreningarna rätt att bestämma själva?
  • Ja, beslut som ligger inom det egna förvaltningsområdet fattas av respektive styrelse. Frågor gällande gemensamma förvaltningsområden beslutar vi ihop på samrådsmöten mellan föreningarna en gång om året.
 • Vad har egentligen föranlett detta nya förbud?
  • Styrelsen har valt att via hemsidan (lanso.se) redogöra det som kan kommuniceras med respekt för inblandade i förekommande situationer.

 • Har styrelsen befogenhet att besluta om detta?
  • Ja, SLEF styrelses uppgift är bla. att förvalta föreningens angelägenheter. Se Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar. 
 • Gäller koppeltvång på katter?
  • Katter skall hållas under samma uppsyn som hundar.

 • Har man pratat med berörda hundägare innan man tagit beslutet?
  • Ja, berörda hundägare är vidtalade i de enskilda fallen.

 • Omfattar detta beslut endast medlemmar i Södra Länsö förening?
  • Nej, detta gäller samtliga som beträder Södra Länsös marker 1:10 och 1:13.

 • Har någon kontaktat länsstyrelsen och kollat att det är okej att fatta detta beslut?
  • Ja, styrelsen har varit i kontakt med Östhammars kommun, Länsstyrelsen och jurist för att rätt beslut skall fattas.

 

Med detta bemötande anser SLEF Styrelse frågor besvarade och ser fram emot ett respektfullt bemötande, agerande och efterlevnad.

Med vänlig hälsning,
SLEF Styrelse

Södra Länsö inför rekommendation om koppling av hundar

Södra Länsö inför Koppeltvång
Södra Länsö inför rekommendation om koppling av hundar

Ta gärna med dig hunden i naturen, för visst är det härligt att kunna låta sin hund springa av sig! Men kom ihåg att du som hundägare är ansvarig för att skydda andra personer, andra hundar, vilda däggdjur och fåglar. Sedan årsskiftet gäller därför en rekommendation om koppling av hundar som vistas på föreningens mark på Södra Länsö

Vid årsstämman 20/6 ändrades styrelsens tidigare beslut till att gälla som en rekommendation om koppling av hundar. Stämman fattade beslut om att rekommendationen fortsatt ska gälla året om, tills vidare. Det betyder att du som hundägare behöver koppla din hund om det krävs för att se till att inte utsätta vilda djur, andra hundar och mötande människor för obehag. I situationer där det finns många människor och framför allt barn, t.ex. på badplatsen, är det särskilt viktigt att koppla sin hund.

Bakgrunden till de nya rekommendationerna är att det sedan en tid tillbaka har inträffat ett flertal incidenter med lösspringande hundar där både personer med hund och det vilda djurlivet på ön utsatts för obehagliga och stressade situationer. Ett flertal personer, både barn och vuxna, har också informerat styrelsen om att de är hundrädda. 

Hundägares ansvar finns reglerat i ”Lagen om tillsyn över hundar och katter”.  Det är Länsstyrelsen som är ansvarig myndighet för att se till att lagen följs. Enligt lagen är du som hundägare skyldig att känna till vad som gäller enligt lagen, följa reglerna samt är ansvarig om din hund orsakar någon skada. I lagen står också att en hundägare behöver ha extra uppsikt över sin hund under perioden 1 mars – 20 augusti. Du som hundägare behöver då se till att hunden inte kan springa fritt där det finns vilda djur. Eftersom det finns rådjur och andra djur med ungar på ön som inte får jagas av hund kan det innebära att man måste koppla sin hund åtminstone under denna period, men även övrig tid enligt gällande rekommendation.

 lagen om tillsyn över hundar och katter(2007:1150)

Rekommendationen gäller på föreningens mark på hela Södra Länsö, året runt under dygnets alla timmar från 2021-01-01 och tillsvidare. 

SLEF Styrelse

Nybyggnation vid södras badplats

Hej alla på Södra,

Patric och Anna Abelt kommer nu i oktober att starta upp sitt husbygge  i anslutning till Södras badplats.  Deras tomt är 1:35 (den rakt upp från stranden) och bygget beräknas vara klara under våren 2021.

Styrelsen har kommit överens med Patric och Anna om en yta som bygget kan ha tillgång till enligt markering i kartan nedan. Den som har sin fyrhjuling inom området ombeds att flytta den så att ytan blir fri och åtkomlig.

Förslagsvis parkeras fyrhjulingar på vänster sida om vägen när man kommer ner till stranden, dvs på samma sida där hammocken normalt sett står. Detta för att inte några fordon ska stå i vägen för byggarbetsplatsen.

Tack på förhand för förståelsen.

Vänliga hälsningar från Patric och Anna Abelt samt styrelsen.

 

Bygge i anslutning till södras badplats
Bygge i anslutning till södras badplats. Parkera ej i markerat område.

Höstens arbetsdag Norra Länsö!

KALLELSE! Höstens arbetsdag på NORRA Länsö blir Lördagen den 5:e September med start kl.09.00! INGEN Korv lunch serveras (med tanke på Corona säkerheten)!  ÅRSMÖTE hålls på Midsommarängen c:a 12.30! Separat kallelse med dagordning kommer att mejlas ut till alla medlemmar inom 14 dagar innan mötet! Kom ihåg att hålla avstånd och om du inte kan komma, så kanske du kan ge en fullmakt till någon.
Väl mött! / Styrelsen Norra Länsö Tomtägareförening.