Stadgar

§ 1 Firma

Föreningens firma är Södra Länsö ekonomiska förening.

§ 2 Ändamål och verksamhet

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att för­valta och driva stamfastigheten vid Södra Länsö som jord- och skogsbruksfastighet för föreningen medlemmar samt att förvalta föreningens bryggor och arrenderade mark för parkering vid Svedda och i övrigt sköta Södra Länsö åt fastigheternas ägare.

Medlemmarna kommer att medverka i verksamheten med löpande skötsel samt med aktivitetsdagar och andra planerade aktiviteter som genomförs under året.

§ 3 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Östhammars kommun.

§ 4 Medlemskap

Till medlem kan antas fastighetsägare på Södra Länsö som följer föreningens stadgar och beslut samt bidra till fastighetens förbättring. Ansökan om inträde prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser.

Medlemskapet upphör vid försäljning av fastigheten men bör överlåtas till nästkommande ägare efter styrelsens godkännande av ny medlem.

§ 5 Medlems åliggande

Varje medlem är skyldig att i den omfattning föreningsstämman beslutat, arbeta för att för­valta Södra Länsö.

Alla medlemmar är också skyldiga att betala de stadgeenliga och av föreningsstämman fast­ställda insatserna och avgifterna samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.

§ 6 Insats

Medlemskap i föreningen beviljas efter betalning av insatsbelopp som är mellan 1600 och 2600 kronor enligt stämmans beslut. En insats återbetalas endast i de fall som sägs i lagen om ekonomiska föreningar.

§ 7 Årsavgift

Varje medlem ska årligen till föreningen betala medlemsavgiften, som beslutas av föreningsstämman. Medlemsavgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer. Medlemsavgiften är högst 2 500 kr och fastställs av årsstämman.

§ 8 Uteslutning

En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motar­betar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten med­lem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman, genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutningen skickades till medlem­men.

§ 9 Avgång

Utom i de fall som är bestämda på ett särskilt sätt i lagen om ekonomiska föreningar sker en avgång ur föreningen vid utgången av det räkenskapsår som infaller näst efter tre månader efter det att en medlem har sagt upp sig till utträde, uteslutits, avgått av annan anledning, eller det har inträffat en annan omständighet som föranlett avgången.

§ 10 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem styrelseledamöter, med högst 6 styrelsesupple­anter. Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämman för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

§ 11 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den eller de som styrelsen utser.

§ 12 Revisorer

På ordinarie föreningsstämma ska årligen väljas en till två revisorer med högst två revisors-suppleanter för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

§ 13 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

§ 14 Årsredovisning

Styrelsen ska lämna årsredovisningshandlingarna till revisorerna senast en månad före ordina­rie föreningsstämma.

§ 15 Ordinarie föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma hålls före juni månads utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:

 1. val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 2. godkännande av röstlängden
 3. val av en eller två justeringsmän
 4. fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
 5. fastställande av dagordningen
 6. styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen
 7. beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
 8. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 9. frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna
 10. budget
 11. medlemsavgift
 12. val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
 13. val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
 14. övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar.

§ 16 Kallelse och andra meddelanden

Kallelse till föreningsstämma sker skriftligen per post alternativt där medlemmen godkänt detta via mail.

Kallelse ska skickas tidigast sex veckor före föreningsstämman och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma samt senast en vecka före extra föreningsstämma.

Även andra meddelanden till medlemmarna sker skriftligen per post alternativt via mail där medlemmen godkänt detta.

Då kallelse gått ut till föreningsstämman ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna ge­nom brev eller vi mail om detta.

§ 17 Vinstfördelning

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till re­servfonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning eller fonderas.

§ 18 Upplösning

Vid föreningens upplösning ska föreningens behållna tillgångar fördelas mellan medlem­marna i förhållande till inbetalda medlemsinsatser.