Bemötande på frågor gällande införande av koppeltvång.

Södra Länsö Ekonomiska Förening
2021-02-26

Bemötande på frågor gällande införande av koppeltvång.

Till att börja med vill styrelsen för Södra Länsö Ekonomiska Förening (SLEF) tacka för det engagemang och diskussioner som visat sig på Facebook, vi ser det som positivt att så många visar intresse för ordningen på Länsö. Nedan är en sammanställning av samtliga frågor som ställts i flödet. Styrelsen kommer inte att gå in på något av de enskilda fallen, ej heller namnge någon av de drabbade med respekt för de som på något sätt utsatts i situationer som uppstått. 

Detta är ett bemötande som styrelsen väljer att gå ut med då vi värnar om en bra dialog och god grannsämja, och omfattar alla boende på Frebbenholm, Norra- och Södra Länsö. 

Dock är detta det enda bemötande styrelsen väljer att gå ut med eftersom styrelsen anser att svaren på nedan frågor på ett tydligt sätt redogör för de beslut vi fattat fattat och varför.

 • Kan inte paragraf 16 räcka?
  • Man kan naturligtvis tycka att §16 i lagen om tillsyn över hundar och katter(2007:1150) borde räcka då den både täcker in perioden den 1 mars-20 augusti då hundar skall hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. Även under den övriga tiden av året skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att driva eller förfölja vilt, annat än vid jakt samt förebygga att de inte orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Tyvärr har det rapporterats ett flertal incidenter under hela året vilket gör att SLEF styrelse till slut tvingats vidta ytterligare åtgärder.

   Jordbruks Fastigheterna 1:10 och 1:13 på Södra Länsö är jaktområde och råder under Jaktlag (1987:259) i vilken det tydligt framgår i §5, under andra stycket, att “Viltet får inte ofredas och inte heller förföljas annat än vid jakt. Förbudet hindrar dock inte att lämpliga åtgärder vidtas av markinnehavaren i syfte att motverka skador av vilt, om sådana skador inte kan motverkas på annat tillfredsställande sätt.

   Trots upprepade men verkningslösa försök att komma tillrätta med de problem som uppkommit har Styrelsen därför beslutat att en lämplig åtgärd är att hundar skall hållas kopplade på Södra Länsö.
 • Kan föreningen skapa egna lagar och regler? 
  • Föreningen har inte skapat egna lagar, däremot har styrelsen med hjälp av ovan nämnda lagstöd beslutat om denna åtgärd.

 • Behövs inte detta tas i samråd med Norra Länsö och Frebbenholm eller årsmötesfråga?
  • Nej, detta är en förvaltningsfråga för SLEF:s styrelse.
 • Har föreningarna rätt att bestämma själva?
  • Ja, beslut som ligger inom det egna förvaltningsområdet fattas av respektive styrelse. Frågor gällande gemensamma förvaltningsområden beslutar vi ihop på samrådsmöten mellan föreningarna en gång om året.
 • Vad har egentligen föranlett detta nya förbud?
  • Styrelsen har valt att via hemsidan (lanso.se) redogöra det som kan kommuniceras med respekt för inblandade i förekommande situationer.

 • Har styrelsen befogenhet att besluta om detta?
  • Ja, SLEF styrelses uppgift är bla. att förvalta föreningens angelägenheter. Se Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar. 
 • Gäller koppeltvång på katter?
  • Katter skall hållas under samma uppsyn som hundar.

 • Har man pratat med berörda hundägare innan man tagit beslutet?
  • Ja, berörda hundägare är vidtalade i de enskilda fallen.

 • Omfattar detta beslut endast medlemmar i Södra Länsö förening?
  • Nej, detta gäller samtliga som beträder Södra Länsös marker 1:10 och 1:13.

 • Har någon kontaktat länsstyrelsen och kollat att det är okej att fatta detta beslut?
  • Ja, styrelsen har varit i kontakt med Östhammars kommun, Länsstyrelsen och jurist för att rätt beslut skall fattas.

 

Med detta bemötande anser SLEF Styrelse frågor besvarade och ser fram emot ett respektfullt bemötande, agerande och efterlevnad.

Med vänlig hälsning,
SLEF Styrelse